22 April, 2009

Worlds in Dialogue 8-11 July 2009

Second call for papers: Worlds in Dialogue
NOTE: The CFP is also available in Setswana and Afrikaans – see below A conference presented jointly by the Association of University English Teachers of Southern Africa (AUETSA), the South African Association for Commonwealth Language and Literature Studies (SAACLALS), the South African Society for General Literary studies (SAVAL), the 4th Conference on South African Children’s and Youth Literature and the South African Association for Language Teaching (SAALT). Hosts: The School of Languages and the Research Unit: Languages and literature in the South African context Dates: 8-11 July 2009 Venue: North-West University (Potchefstroom Campus), Potchefstroom, South Africa Final deadline for abstracts: 31 May 2009 Dialogue between the imagined worlds of languages, texts, authors and cultures is an important force in language and literature. The aim of this conference is to provide a forum for stimulating and enhancing such dialogue in the field of literary and linguistic discourse. Dialogue here means to enter into conversation with, to create community and new meaning, but also to contest (to discuss critically) or to dialogise (to expose to different points of view, to relativise). The field can broadly be organized as conversations (or breaks in the conversations) between five "scapes" that characterize the postmodern, global "landscape", according to Arjun Appadurai, “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy” (Modernity at Large – Cultural Dimensions of Globalization.) These “scapes” are ideoscapes, technoscapes, ethnoscapes, mediascapes, financescapes and (can one add) landscapes. Themes within these “scapes” include: Ideoscapes: • Dialogues between writers, texts, groups, generations, national literatures. • Dialogues between movements, like the Romantics and the Modernists, British or American Modernism and modernisms in Africa and elsewhere, local rewritings of realism (magical or otherwise), symbolism. • Dialogues between literature, philosophy, anthropology, “theory”, sociology, politics and aesthetics. • Dialogues between value systems and religions: Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Hinduism, African religions. • Dialogues between cultures, social strata, identities: middle class, workers’ culture, social identity, media culture, subcultures. Landscapes • Dialogues between places and the representations of places and spaces. • Dialogues between world regions and civilizations: East–West, Africa–Europe, but also south–south, e.g. between South America, Africa, India and China. • Dialogues between a variety of centres and the peripheries. Technoscapes: • Dialogues on ways, means, practices, methods, techniques. • Dialogues on and between genres. • Dialogues on ideas, views, demarcations within the disciplines, be that within English, Afrikaans, African languages or other language or literary disciplines. • Dialogues on where we are and where we ought to go. Ethnoscapes • Dialogues on and between “stayers” and migrants, exiles and nomads. • Dialogues on and between victims of xenophobia, refugees, asylum seekers, marginal figures. Mediascapes • Dialogues on and between different languages and on translation and transposition. • Dialogues between the canonical and the popular. • Dialogues on and between different audiences: toddlers, children, adolescents, adults, senior citizens. • Dialogues on and between literature and newspapers, radio, television, film, the Internet. • Dialogues on the changing “cultural landscape”. • Dialogues between literature and other art forms: music, dance, painting. Financescapes • Dialogues on the flow of money, patronage, the economic base and conditions for language and literary study: funding, publishing, marketing. To bring out the foci of the participating organisations the conference will be organised in five sections, viz. • English (with emphasis on modernisms and modernity; the state of the discipline) • Literary theory • Postcolonialism • Children’s and youth literature • Language teaching. CONFERENCE COMMITTEE Profs. Hein Viljoen, Betsie van der Westhuizen, Franci Greyling, Ms Dolly Dlavane, chairs of other societies (programme committee), Ms Stefanie Dose (conference secretary), Dr Phil van Schalkwyk (catering and entertainment), Mrs Elsa van Tonder (finance and logistics), Ms Karien Hattingh (customer relations), Mr Alwyn Roux (marketing and advertising). CONFERENCE SECRETARIAT Ms Stefanie Dose Stefanie.Dose@nwu.ac.za Mrs Elsa van Tonder Elsa.VanTonder@nwu.ac.za Mr Alwyn Roux Alwyn.Roux@nwu.ac.za Tel. +27-18-299-1485 Fax +27-18-299-1562 ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVES AUETSA: Prof. Michael Green: GreenM@ukzn.ac.za SAACLALS: Prof. Gerald Gaylard: Gerald.Gaylard@wits.ac.za SAVAL: Prof. Hein Viljoen: Hein.Viljoen@nwu.ac.za Children’s literature: Prof. Betsie van der Westhuizen: Betsie.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za SAALT: Prof. Brenda Spencer: Spencb@unisa.ac.za PROPOSALS Please send proposals (with abstracts of max. 300 words) for papers, 3-person panels or posters either via Organizational Representatives or directly to Alwyn.Roux@nwu.ac.za. The languages of the conference will be Setswana, Afrikaans and English. Simultaneous interpreting into English will be provided. CONFERENCE FEE AND REGISTRATION Early registration (before 31 May): R950-00 Student registration (with proof of registration) R600 Late registration: (between 1-30 June): R1050-00 One day fee: R400 A registration form is attached. For accommodation and transport arrangements please see our website at http://www.puk.ac.za/fakulteite/lettere/skt/worldsindialogue/index_e.html Tweede oproep om bydraes: Wêrelde in dialoog ʼn Kongres gesamentlik aangebied deur die Association of University English Teachers of Southern Africa (AUETSA), die South African Association for Commonwealth Language and Literature Studies (SAACLALS), die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Algemene Literatuurwetenskap, (SAVAL), die 4de Konferensie oor Suid-Afrikaanse Kinder- en Jeugliteratuur en die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Taalonderrig (SAVTO). Gashere: Die Skool vir Tale en die Navorsingseenheid: Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse konteks. Datums: 8-11 Julie 2009 Plek: Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus), Potchefstroom, Suid-Afrika Keerdatum vir opsommings: 30 April 2009 Gesprek tussen die verbeelde wêrelde van tale, tekste, outeurs en kulture is ʼn belangrike dryfkrag van tale en letterkunde. Die doel van hierdie kongres is om ʼn forum te skep wat hierdie gesprekke op die gebied van taal- en letterkundige diskoers stimuleer en versterk. Dialoog beteken hier in gesprek tree met, wedersyds gemeen¬skap¬likheid en nuwe betekenisse skep, maar ook om krities teen te staan of te dialogiseer (om te relativeer of bloot te stel aan verskillende perspektiewe). Breedweg sou ʼn mens die veld, in die woorde van Arjun Appadurai,” Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy” (Modernity at Large – Cultural Dimensions of Globalization), kon sistematiseer as gesprekke (of breuke in die gesprekke) tussen vyf verskillende “skappe” wat die postmoderne kulturele landskap uitmaak, nl. ideoskappe, tegnoskappe, etnoskappe, mediaskappe, finanskappe en (kan mens byvoeg) landskappe. Onderwerpe wat hieronder val, sluit o.a. in: Ideoskappe: • Gesprekke tussen skrywers, tekste, groepe, skrywers, generasies en nasionale letterkundes. • Gesprekke tussen strominge, soos die Romantiek en Modernisme, Britse of Amerikaanse Modernisme en modernismes in Afrika of elders, plaaslike herskrywings van realisme (magies of nie), simbolisme. • Gesprekke tussen letterkunde, filosofie, antropologie, “teorie”, sosiologie, politiek en estetika. • Gesprekke tussen waardestelsels en religieë: Christendom, Islam, Afrika, Judaïsme, Boeddhisme, Hindoeïsme, Afrika-religieë. • Gesprekke tussen kulture, sosiale lae en identiteite: middelklaskultuur, werkerskultuur, sosiale identiteit, mediakultuur, subkulture. Landskappe • Gesprekke oor plekke en die uitbeelding van plekke en ruimtes. • Gesprekke tussen wêreldstreke en beskawings: Ooste–Weste, Afrika –Europa, maar ook suid–suid, bv. tussen Suid-Amerika, Afrika, Indië en China. • Gesprekke tussen ʼn verskeidenheid sentra en periferieë Tegnoskappe: • Gesprekke oor maniere van doen, praktyke, metodes en tegnieke. • Gesprekke tussen en oor die genres. • Gesprekke oor idees, opvattings, afbakenings binne die dissiplines, of dit nou binne Engels, Afrikaans, Afrika- of ander soorte taal- of literatuurstudie is. • Gesprekke oor waar ons tans is en watter rigting ons behoort in te slaan. Etnoskappe • Gesprekke tussen en oor tuisblyers en migrante, ballinge en nomades. • Gesprekke tussen en oor slagoffers van xenofobie, vlugtelinge, asielsoekers, marginale figure. Mediaskappe • Gesprekke oor en tussen verskillende tale en oor vertaling en transposisie. • Gesprekke tussen die kanonieke en die populêre. • Gesprekke oor en tussen verskillende gehore: kleuters, kinders, adolessente, volwassenes, senior burgers. • Gesprekke tussen en oor letterkunde en koerante, die radio, televisie, film, die Internet. • Gesprekke oor die veranderende “kulturele landskap”. • Gesprekke tussen letterkunde en ander kunsvorme: musiek, skilderkuns, dans. Finanskappe • Gesprekke oor die vloei van geld, mesenasse en die ekonomiese basis en voorwaardes vir taal- en literatuurstudie: befondsing, uitgewerye, bemarking. Om die fokuspunte van die verskillende organisasie tot hulle reg te laat kom, sal die kongres in vyf afdelings georganiseer word, nl. • Engels (met as subfokus die stand en toekoms van die dissipline) • Literêre teorie, • Postkolonialisme, • Kinder- en jeugliteratuur en • Taalonderrig. KONGRESKOMITEE Proff. Hein Viljoen, Betsie van der Westhuizen, Franci Greyling, me. Dolly Dlavane, voorsitters van ander verenigings (programkomitee), me. Stefanie Dose (kongressekretaris), dr. Phil van Schalkwyk (spysenering en vermaak), mev. Elsa van Tonder (finansies en logistiek), me. Karien Hattingh (kliëntverhoudings), mnr. Alwyn Roux (bemarking en reklame). KONGRESSEKRETARIAAT Me. Stefanie Dose Mev. Elsa van Tonder Elsa.VanTonder@nwu.ac.za Mnr. Alwyn Roux Alwyn.Roux@nwu.ac.za Tel. +27-18-299-1485 Faks +27-18-299-1562 VERTEENWOORDIGERS VAN DIE VERENIGINGS AUETSA: Prof. Michael Green: GreenM@ukzn.ac.za SAACLALS: Prof. Gerald Gaylard: Gerald.Gaylard@wits.ac.za SAVAL: Prof. Hein Viljoen: Hein.Viljoen@nwu.ac.za Kinder- en jeugliteratuur: Prof. Betsie van der Westhuizen: Betsie.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za SAALT: Prof. Brenda Spencer: Spencb@unisa.ac.za VOORSTELLE EN OPSOMMINGS Stuur asb. voorstelle vir referate, 3-persoonpaneelbesprekings of plakkaataanbiedngs (met opsommings van maks. 300 woorde) via die verteenwoordigers van die verenigings of direk aan Alwyn.Roux@nwu.ac.za. Die tale van die kongres sal wees Setswana, Afrikaans en Engels. Referate sal na Engels getolk word. REGISTRASIE EN KONFERENSIEGELD Vroeë registrasie (voor 31 Mei): R950-00 Studente (met registrasiebewys) R600 Laat registrasie (tussen 1-30 Junie): R1050-00 Dagregistrasiegeld: R400 ’n Registrasievorm is aangeheg. Vir verblyf- en vervoerreëlings kyk asseblief op ons webblad by http://www.puk.ac.za/fakulteite/lettere/skt/worldsindialogue/index.html Taletso ya bobedi ya dipampiri: Mafatshe a Puisano Khonferense e e tlhagisiwang mmogo ke Association of University English Teachers of Southern Africa (AUETSA), South African Association for Commonwealth Language and Literature Studies (SAACLALS), South African Society for General Literary studies (SAVAL), Khonferense ya bone ya ditlhangwa tsa Bana le Bašwa ba Aforikaborwa le South African Association for Language Teaching (SAALT). Batlhagisi: Sekolo sa Dipuo le Yuniti ya Patlisiso: Dipuo le ditlhangwa bokaelong jwa Aforikaborwa Dates: 8-11 Phukwi 2009 Venue: Yunibesiti ya Bokone-Bophirima, Potchefstroom, Aforikaborwa Letlha bofelo la go neela ditshosobanyo: 30 Moranang 2009 Puisano fa gare ga mafatshe a dipuo, ditlhangwa, bakwadi le ditso tse di farologaneng ke kgatelelo e e botlhokwa mo puong le ditlhangweng. Maikaelelo a khonferense e, ke go tlhola kopano ya puisano ya go phaphamisa le go oketsa dipuisano tsa mofuta ono mo lephateng ya dithuto tsa botlhangwa le puo. Puisano fa e raya go buisana le, go tlhola setšhaba le bokao jo bo ša, mme fela le go ganetsanya (go tlhalosetsana ka tsenelelo) kgotsa go buisana (tlhagisa pepeneneng dikemo tse di farologaneng, go amanya). Dipuisano tse di ntseng jaana di ne di ka rulaganngwa jaaka puisanyo (kgotsa go tsena fela mo dipuisanyong) fa gare ga mabala a a lekalekanang a megopolo kgotsa ditomologanyo. Ditomologanyo tse, ka mafoko a ga Arjun Appadurai (“Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy” (Modernity at Large – Cultural Dimensions of Globalization.) ke ideoscapes, landscapes, technoscapes, ethnoscapes, mediascapes, financescapes le landscapes. Ditlhogo mo teng ga scapes tse di akaretsa, gareng ga tse dingwe: Ideoscapes: • Dipuisano magareng ga bakwadi, ditlhangwa, ditlhopha, masika/ditshika, ditlhangwa tsa bosetšhaba. • Dipuisano magareng ga mekgatlho, jaaka Romantics le Modernists, British kgotsa American Modernism le modernisms mo Aforika le mafelo a mangwe, dipoeletso tsa dikwalo tsa selegae tsa realism (bomeijiki kgotsa ka tsela nngwe), bokai. • Dipuisano magareng ga dilthangwa, filosofi, anteropoloji, “teori”, sosioloji, dipolotiki le esetetiki/temogo ya bontle. • Dipuisano magareng ga digokaganyo tsa boleng le bodumedi: Bokeresete, Isilamo, Bojuta, Bobuda, Bohindu, Ditumelo tsa Seaforika. • Dipuisano magareng ga ditso, social strata, Ditlhaolo: mophato o o fa gare, setso sa badiri, Tlhaolo ya loago, setso se se fa gare, ditswana. Landscapes • Dipuisano magareng ga mafelo le boemedi ba mafelo le dibaka. • Dipuisano magareng ga dikgaolo tsa lefatshe le ditlhabologo: Botlhabatsatsi–Bophirima, Aforika-Yuropa, mme le borwa–borwa, sk. Fa gare ga Merika Borwa, Aforika, India le Chaena. • Dipuisano magareng ga senthara le kwa dithokong (periphery) – fa gare ga disentahara le dithokong. Technoscapes: • Dipuisano ka ditsela, ditsela, ditiragalo, mekgwa, dithekeniki. • Dipuisano ka le magareng ga dijenre. • Dipuisano ka megopolo, dikakanyo, dikaroganyo fa gare ga maphata, e ka nna fa mo Seesemaneng, Seaforikanseng, Dipuong tsa Seaforika kgotsa puo nngwe kgotsa lephata la botlhangwa. • Dipuisano tsa gore re fa kae le gore re tshwanetse ra bo re ya kwa kae. Ethnoscapes • Dipuisanomo go le magareng ga badudi le bafudugi, batshediswamelelwane and bakgarakgatshegi. • Dipuisano mo go le magareng ga batswasetlhabelo ba letlhoo la batswakwa, bafaladi, babatli ba botshabelo, dibopego tse lekatsweng. Mediascapes • Dipuisano ka le magareng ga dipuo tse di farologaneng le phetolelo le kwalololo. • Dipuisano magareng ga canonical le ditlwaelo. • Dipuisano ka go le magareng ga babogedi ba ba farologaneng: masea, bana, baša, bagolo, bagolo mo setšhabeng. • Dipuisano ka go le magareng ga ditlhangwa le dikuranta, radio, thelebišene, filimi, Inthanete. • Dipuisano ka alogues on the changing “cultural landscape”. • Dipuisano magareng ga ditlhangwa le dipopego tse dingwe tsa botsweritshi: mmino, tanso, go penta, etc. Financescapes • Dipuisano ka kelelo ya madi, thuso ya mosireletsi, lemorago la ekonomi le bomeo ba thuto ya puo le botlhangwa: thuso ya matlole, phasalatso, papatso. Go ntsha tebelelo ya mekgatlho e e tsayang karolo, khonferense e tla rulaganngwa ka dikarolo di le tlhano, e leng. • Seesemane (ka kgatelelo go tlhabololo le ditlhabologo; maemo a lephata) • Teori ya botlhangwa • Morago ga bokoloniale (Postcolonialism) • Ditlhwanga tsa Bana le Bašwa • Go ruta Puo. KOMITI YA KHONFERENSE Baporofesara Hein Viljoen, Betsie van der Westhuizen, Franci Greyling, le mmê Dolly Dlavane, badulasetulo ba mekgatlho e mengwe (komiti ya lenaane), mmê Stefanie Dose (mokwaledi wa khoferense), Ngaka Phil van Schalkwyk (tsa dijo le boitapoloso), mmê Elsa van Tonder (ditšhelete le dithulaganyo tse di sa rulaganyetswang), mmê Karien Hattingh (mogokaganyi wa badirisani), rre Alwyn Roux (papatso le phasalatso). BOKWALEDI JWA KHONFERENSE Mmê Stefanie Dose Mmê Elsa van Tonder Elsa.VanTonder@nwu.ac.za Rre Alwyn Roux Alwyn.Roux@nwu.ac.za Mogalo. +27-18-299-1485 Fekese +27-18-299-1562 ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVES AUETSA: Moporofesara Michael Green: GreenM@ukzn.ac.za SAACLALS: Moporofesara Gerald Gaylard: Gerald.Gaylard@wits.ac.za SAVAL: Moporofesara Hein Viljoen: Hein.Viljoen@nwu.ac.za Ditlhangwa tsa Bana: Moporofesara Betsie van der Westhuizen: Betsie.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za SAALT: Moporofesara Brenda Spencer: Spencb@unisa.ac.za DITLHAGISO Tsweetswee romela ditlhagiso (le ditshosobanyo tsa bogolo mafoko a a 300) tsa dipampiri, 3-ditlhopha tsa batho ba le kgotsa phosetara go Baemedi ba Borulaganyi kgotsa ka tlhamalalo go Alwyn.Roux@nwu.ac.za. Puo ya khonferense e tla nna Setswana, Seaforekanse le Seesemane. Go tolokela kwa Seesemaneng go tla neelwa. TLHWATLHWA YA KHONFERENSE LE GO IKWADISA Fa o ikwadisa ka pela: (pele ga 31 Motsheganong): R950.00 Fa o ikwadisa jaaka moithuti (ka paki ya boikwadiso): R600 Fa o ikwadisa thari (gareng ga 1 le 30 Seetebosigo): R1050.00 Tlhwatlhwa ya letsatsi le lengwe fela: R400 Go bona kitsiso ka go madulo le dintslha tsa go eta tlhola “website” ya rona go: http://www.puk.ac.za/fakulteite/lettere/skt/worldsindialogue/index_e.html

No comments: